Richtlijn ademlucht

Restwaarden in perslucht naar 'PHARMACOPEE EURPEENE' richtlijn.

 

Symbool Omschrijving Maximale restwaarde
Co2 kooldioxide 500 ppm
Co koolmonoxide 5 ppm
So2 zwaveldioxide 1 ppm
No stikstofmonoxide 2 ppm
No2 stikstofdioxide 2 ppm (No + No2 heet nitreuze damp)
CH's olie, vet 0,1 mg/m3
H2O water 60 ppm (dauwpunt --46 C = ddp -25 bij 8 bar)

1 ppm H2O = 1 mg/m3

1 ppm Olie = 1,25 mg/m3